logo gif3


rezerwacja

  fb      yt
 
shop

elektroniczna ulotka
 
aufguss
 
poradnik

Wyróżnienia

Regulamin Term Rzymskich uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 27.09.2016

 
§ 1 Informacje ogólne
1. Regulamin obiektu Termy Rzymskie obowiązuje jego wszystkich użytkowników. Służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu, każdy użytkownik (odwiedzający) akceptuje postanowienia regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działalności obiektu.
więcej

2. Obiekt Term Rzymskich jest obiektem monitorowanym z wyłączeniem miejsc, w których obowiązuje strefa nagości, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Termy Rzymskie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu w sytuacjach spornych z użytkownikami (odwiedzającymi), np. dotyczących uregulowania opłat za usługi dodatkowe, zakupu produktów gastronomicznych, zgodności zachowania z regulaminem itp.
 
3. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, a w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu. Osoby niestosujące się do powyższych zasad odpowiadają za wszelkie szkody na osobach i mieniu spowodowane swoim zachowaniem oraz mogą zostać wyproszone z terenu obiektu wraz z zakazem wstępu do obiektu.
 
4. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe.
 
5a. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia. Użytkownik (odwiedzający) jest obowiązany przechowywać wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni w szafkach na odzież, z zastrzeżeniem pkt. 5b.
 
5b. Szafki na odzież przeznaczone są wyłącznie do przechowywania odzieży. Do przechowywania pieniędzy, biżuterii i wszelkich innych przedmiotów wartościowych przeznaczone są monitorowane szafki depozytowe (sejfy). Chęć przechowania przedmiotów wartościowych należy zgłosić pracownikom obsługi Term Rzymskich, którzy na każde żądanie użytkownika (odwiedzającego) udostępnią klucz do ww. sejfów, za opłatą 5 zł.  Pozostawienie przedmiotów wartościowych poza przeznaczonymi do tego celu szafkami depozytowymi (sejfami) następuje na własną odpowiedzialność Użytkownika (odwiedzającego).
 
5c. Użytkownik (odwiedzający) obiektu jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież i sejfu oraz odpowiednie przechowywanie transpondera i kluczy do szafek depozytowych. W przypadku ich zagubienia, zawartość szafki zostaje przekazana odwiedzającemu dopiero po wnikliwej kontroli i przedstawieniu przez użytkownika(odwiedzającego) dowodów na to, że jest właścicielem rzeczy.
 
6. Przed opuszczeniem obiektu należy pozostawić otwarte szafki ubraniowe i skrytki depozytowe, z których się korzystało.
 
7. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom obiektu. Termy Rzymskie dysponuje nimi zgodnie z postanowieniami ustawowymi.
 
8. Pracownikom obiektu względem użytkowników (odwiedzających) przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Kierownictwo obiektu, jak również kierownik strefy saun, uprawnieni są do nakazania opuszczenia obiektu a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu osobom, które postępują wbrew postanowieniom regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu oraz zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Term Rzymskich, a tym samym spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.
 
9. Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.)
 
10. W przypadku konieczności zamknięcia obiektu z przyczyn od niego niezależnych tj. braku wody, awarii prądu itp. Gość ureguluje rachunek za faktyczny czas wykorzystany na obiekcie i wszystkie usługi dodatkowe (zabiegi, korzystanie z restauracji itp.). Sytuacja ta nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
 
11. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać z dotychczasowych miejsc, pod groźbą upomnienia lub wydalenia z obiektu.
 
12. Zakupione usługi Term Rzymskich (masaże, zabiegi, wstęp do Term itp.) w formie bonu upominkowego ważnego rok od daty wydania można wykorzystać tylko i wyłącznie w terminie ważności tego bonu. Nie ma możliwości jego przedłużenia. Umówione godziny masaży i zabiegów w ramach bonu upominkowgo, które nie zostaną odwołane na 24 h/przed zapisanym czasem, a Gość nie przyjdzie uważa się za zrealizowane. 
 
13. Gość wchodzący do Term Rzymskich akceptuje regulamin i obowiązujący cennik. W święta obowiązują ceny weekendowe. 
 
14. Termy Rzymskie to miejsce relaksu, goście powinni zachować ciszę, aby nie zakłócać wypoczynku innym.
 
15. W Termach Rzymskich nie akceptuje się zachowań niemoralnych i nieetycznych.
 
16. Zabrania się wstępu do pomieszczeń technicznych. 
 
§ 2 Warunki wstępu na teren Term Rzymskich
1. Użytkownik (odwiedzający) musi posiadać ważną Kartę Club lub bilet wstępu zakupiony w kasie w dniu przyjścia. Jest nim aktywowany przez kasjera transponder na kwotę odpowiadającą sprzedawanej usłudze. Należy go przypiąć do nadgarstka oraz w razie potrzeby okazywać na żądanie pracowników podczas kontroli.
 
2. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego korzystania z obiektu.
 
3. Każdy bilet wstępu posiada wewnętrzny limit pieniężny przypisany do danego transpondera. Limit ten możliwy jest do wykorzystania na zakup towarów gastronomicznych i odpłatnych usług w obiekcie.
 
4. Na teren obiektu, wyłączając pomieszczenia znajdujące się przed kasą wraz z pomieszczeniami biurowymi, można wejść jedynie za okazaniem ważnego biletu wstępu (zaktywowanego transpondera wydanego przez kasjera). Nie dotyczy to osób, które wskutek szczególnego upoważnienia mają prawo do wejścia lub wchodzą na teren obiektu i korzystają z usług na podstawie karnetu. Osoby, które bezprawnie wejdą na teren obiektu i bezprawnie będą korzystać z płatnych usług zostaną natychmiast wydalone z obiektu (patrz również § 1, pkt 8).
 
5. Sprzedane Karty Club lub bilety wstępu i uiszczone za nie opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku ich wykorzystania.
 
6. Klient, w ramach uczestnictwa w Programie Klubowym Term Rzymskich, będzie korzystał z: term, saun.
 
7. Termy Rzymskie są zobowiązane, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, wyposażyć Klienta w kartę członkostwa, upoważniającą do uczestniczenia w programie.
 
8. Z karty członkowskiej może korzystać jedynie Klient. Karta imienna nie podlega przekazaniu osobie trzeciej.
 
9. Karta jest ważna tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
10. Składka członkowska wybranego abonamentu będzie płatna z góry za cały okres jego trwania.
 
11.
a) Opłata za korzystanie z usług będzie regulowana:
- gotówką w kasie Term Rzymskich
- kartą kredytową
- przelewem na podane Konto
- możliwość wystawienia faktury na wykorzystaną usługę po dokonaniu należnej opłaty
 
b) W razie braku możliwości dokonania płatności kartą płatniczą, osoba korzystająca z usług obiektu jest zobowiązana do dokonania zapłaty gotówką w tym samym dniu, w którym powstał obowiązek zapłaty lub za zgodą właściciela obiektu z odroczonym terminem płatności po spisaniu stosowanego oświadczenia i danych osobowych z dowodu tożsamości (dokument ze zdjęciem) osoby zobowiązanej do zapłaty.
 
c) Zakup biletu wstępu ze zniżką może nastąpić wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego prawo do zniżki, w tym m.in. wiek poniżej 13 lat.
  
12. Nie ma możliwości zawieszenia swego udziału w Programie podczas trwania wybranego abonamentu.
 
13. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
14. Za zgubione transpondery oraz klucze do skrytek depozytowych należy uiścić następujące opłaty:
- transponder taryfy normalnej – 200 złotych,
- transponder taryfy dziecięcej – 100 złotych,
- klucz do skrytki depozytowej – 120 złotych.
Oraz kaucję:
- ręcznik 70x200 - 60zł.
- ręcznik 70x140 – 45zł
- szlafrok – 100zł
W przypadku zniszczenia ręcznika lub szlafroka kaucja będzie naliczana.
 
15. Każdy z użytkowników (odwiedzających) we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim.
 
16. Stwierdzenie przez obsługę obiektu niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym transponderem lub innym mieniem (klucze do skrytek, ręczniki, szlafroki, etc.) może zostać uznane jako poważne naruszenie regulaminu, ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami tego faktu. Niezależnie od powyższego, w takim wypadku odwiedzający może zostać obciążony kosztami poniesionej szkody za zniszczenie powierzonego mienia. .
 
17. W sytuacji, gdy użytkownik (odwiedzający) opuszcza teren TR i w momencie rozliczenia końcowego przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, pracownik obsługujący kasę przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia spornej kwestii między innymi przez wezwanie personelu odpowiedzialnego za wykonanie kwestionowanej usługi.
 
18. Pomieszczenia term, sauny, tereny na zewnątrz obiektu należy opuścić nie później niż 15 minut przed zamknięciem, niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia obiektu, należy opuścić budynek.
 
19. Z TR może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego kierownik obiektu zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.
 
20. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie kąpieliska jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze/kierownictwu obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem.
 
21. Dzieci do ukończenia 13 roku życia, niewidomi, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z TR jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
 
22. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
 
23. Użytkownik (odwiedzający) korzystając z wszystkich atrakcji i urządzeń, masaży wodnych i innych atrakcji oferowanych przez Termy Rzymskie Sp. z o.o. ma obowiązek przestrzegać instrukcji obsługi tych urządzeń, atrakcji i in. znajdujących się w wyeksponowanych miejscach oraz udzielonych przez personel obiektu wskazówek co do sposobu korzystania z tych urządzeń. Dzieci do lat 13 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. W przypadku niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, co do sposobu korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, atrakcji i in., Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń.
 
24. Użytkownikom (odwiedzającym) zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 
25. Osoba, która umyślnie wyłudza bezpłatne wejście do obiektu, postępuje wbrew prawu. Również próba podjęcia tego czynu podlega karze, którą jest wydalenie z terenu obiektu. Każdorazowo w przypadkach gróźb słownych czy fizycznych ze strony odwiedzających (korzystających), wzywany będzie patrol policji.
 
26. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług Term Rzymskich Sp. z o.o. obsługa obiektu może wezwać Policję w celu dokonania pomiaru stanu trzeźwości tych osób.
 
27. Zakazuje się wnoszenia do części Wellness & Spa obiektu jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych, w przebieralni lub skrytkach depozytowych.
 
28. Parkowanie środków transportu odbywa się tylko i wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych. Pojazdy blokujące dojazd dla straży pożarnej, policji lub ambulansu będą odholowane (koszty ponosi właściciel pojazdu). Parking jest bezpłatny dla klientów TR i PS w przypadku posiadania samochodu oznaczonego znaczkiem (naklejką) naszego obiektu, który otrzymacie Państwo bezpłatnie na naszych recepcjach .W przypadku braku naklejki w widocznym miejscu na samochodzie opłata parkingu wynosi 3 zł za godzinę.
 
§ 3 Ogólne postanowienia dotyczące zachowania w basenach, basenie zewnętrznym.
1. Zajęcia na terenie basenów mogą odbywać się wyłącznie w obecności personelu Term Rzymskich.
 
2. Użytkownicy basenów są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności:
plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca się uniknąć próba zanieczyszczenia basenu i wody,
skoki do basenu
bieganie,
pływanie pod wodą i nurkowanie,
wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,
rezerwacja stołków i leżaków,
zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników kąpieliska.
 
3. Zabrania się wnoszenia na obiekt TR:
własnych toreb
telefonów komórkowych, komputerów i aparatów fotograficznych
instrumentów muzycznych,
urządzeń odtwarzających dźwięki,
odbiorników telewizyjnych,
lornetek,
wnoszenia na teren obiektu zwierząt.
Ponadto zabrania się fotografowania, filmowania przy pomocy aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych osób oraz grup zorganizowanych bez uprzedniego uzyskania od nich przyzwolenia.
 
4. O możliwości wykorzystania piłek, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, etc. we wszystkich basenach, decyduje obsługa, biorąc pod uwagę liczebność odwiedzających.
 
5. Użytkownicy (odwiedzający) Term są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i basenów, jak również na basenie zewnętrznym z zachowaniem szczególnej
ostrożności ze względu na wysoką wilgotność na terenie Term Rzymskich i ryzyko poślizgnięcia. Użytkownicy poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko /zagrożenie poślizgnięciem, ewentualnym przenoszeniem wirusów czy zarazków.
 
6. Przed wejściem do basenu lub sauny odwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione.
 
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie TR są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi oraz innych pracowników obiektu.
 
8. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu, zezwala się palenia tylko w wyznaczonej strefie na zewnątrz obiektu.
 
9. Z basenu zewnętrznego i tarasu można korzystać zarówno w stroju kąpielowym jak i bez, natomiast do basenów wewnętrznych i groty termalnej wchodzimy wyłącznie bez stroju kąpielowego.
 
§ 4 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w strefie saun i strefie wellness.
 
§ 4.1. Informacje ogólne
1. Korzystanie ze stref saun i wellness, jest dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia bez opiekuna, natomiast dla osób poniżej 18 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem .
 
2. Użytkownicy (odwiedzający) są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do Term Rzymskich, saun lub łaźni parowych.
 
3. Strefa sauny jest strefą nie tekstylną.
 
4. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
z intensywnymi chorobami skóry,
infekcjami septycznymi,
z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
ostrą lub nie wyleczoną gruźlicą,
stanem zapalnym serca,
ostrymi stanami zawałowymi,
objawami dekompresji,
chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
z zapaleniem żył,
ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.
Wchodząc do strefy saun odwiedzający (użytkownik) potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
 
§ 4.2. Zachowanie w saunie
1. Do sauny należy wchodzić boso.
 
2. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem saunowym /70 x 200/. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
 
3. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.
 
4. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
 
5. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem.
 
6. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 
7. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
 
8. Kobiety w czasie menstruacji zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków higieny.
 
§ 4.3. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun
1. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.
 
2. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 
3. Przed wejściem do wszystkich basenów i jacuzzi, jak również przed skorzystaniem z foteli i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.
 
§ 4.4. Zachowanie w barze należącym do kompleksu saun
1. Ze względów higienicznych i estetycznych uprasza się o odwiedzanie baru jedynie w stosownym okryciu (np. w płaszczu kąpielowym lub szlafroku).
 
2. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.
 
3. Zabrania się wynoszenia wyposażenia baru poza jego teren.
4. Posiłki i napoje spożywa się tylko i wyłącznie w sali restauracyjnej, basenie z leżankami oraz części zewnętrznej. 
5. Szklanki w restauracji nie są jednorazowe. Zabrania się wyrzucania ich do śmieci. 
6. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje się, a takie osoby są wypraszane z obiektu. 
 
§ 5. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z solariów
1. Korzystając z solarium należy przestrzegać wszelkich wskazówek umieszczonych na urządzeniach i wyeksponowanych w różnych miejscach.
 
2. Przed opalaniem się należy usunąć wszelkie kosmetyki i zdjąć biżuterię.
 
3. Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jaki może ponieść osoba, w następstwie nadmiernej częstotliwości korzystania i przekroczenia zalecanego czasu przebywania w solarium.
 
4. Zabrania się korzystania z solarium dzieciom i młodzieży poniżej 18-go roku życia.
 
§ 6. Odpowiedzialność cywilna
1. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Termy Rzymskie sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody użytkowników (odwiedzających), powstałe w następstwie korzystania przez nich z obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane w wyniku korzystania z obiektu i jego wyposażenia w tym z urządzeń w basenie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub nieodpowiedniego zachowania.
 
2. Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez odwiedzających Termy Rzymskie Sp. z o.o.
 
3. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, odwiedzający traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.
 
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rezerwacji zgodnie z Ustawą 2002 roku o Danych Osobowych (DZ. U. Nr. 101 poz, 926 ze zmianami)
 
§ 7 Sytuacje wyjątkowe
Regulamin TR dotyczy całego obiektu, strefy saun i wellness. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą TR, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
W czasie trwania Nocy Saunowych czy imprez specjalnych w obiekcie Term obecny jest fotograf. Biorąc udział w takiej imprezie wyrażają Państwo zgodę na wykonywanie zdjęć oraz rozpowszechnianie przez Termy Rzymskie Sp. z o.o. swojego wizerunku przedstawionego na fotografiach i filmikach w celu promocji Spółki, w publikacjach w mediach społecznościowych Term Rzymskich.
Regulamin dostępny jest na stronie Term Rzymskich Sp. z o.o. www.palacsaturna.pl
 
§ 8 Regulamin ważny od 30.09.2010 wraz ze zmianami jakie weszły w życie z dniem 25.03.2013

Godziny otwarcia

Poniedziałek 15.00 - 22.45

Wtorek-Piątek 10:00-22:45
Sobota i Święta 10.00 - 23.00
Niedziela 10.00 - 22.00

 

 Goście zobowiązani są do udania się do szatni na 15 minut przed godziną zamknięcia obiektu. 

 

W każdy poniedziałek
"Dzień Tekstylny"

Szybki kontakt

Tel +48 32 290 13 90
Tel +48 32 267 26 98

Wydarzenia

No result...

Newsletter

Twój e-mail *

Nieprawidłowe dane
Wpisz kod z obrazka *
Wpisz kod z obrazka
  Odśwież
Nieprawidłowe daneWyszukiwarka

 
poprawnesaunowanie pl logo www
 
PTS logo www

pap-end